Положення РКЦОО

ЗАТВЕРДЖЕНО

Розпорядження голови

обласної державної адміністрації

26.12.2019 № 1606/А-2019

_____________ Максим КУЦИЙ

ПОЛОЖЕННЯ

ПРО РЕГІОНАЛЬНИЙ КОНТАКТНИЙ ЦЕНТР ОДЕСЬКОЇ ОБЛАСТІ

(НОВА РЕДАКЦІЯ)

1. Регіональний контактний центр Одеської області (далі – регіональний контактний центр) є бюджетною установою, яка належить до сфери управління Одеської обласної державної адміністрації та є суб’єктом Єдиної системи опрацювання звернень (далі – Єдина система).

2. Регіональний контактний центр у своїй діяльності керується Конституцією та законами України, актами Президента України і Кабінету Міністрів України, розпорядженнями голови обласної державної адміністрації на відповідній території.

3. Положення про регіональний контактний центр затверджується головою обласної державної адміністрації.

4. Методичне забезпечення діяльності регіонального контактного центру здійснює державна установа «Урядовий контактний центр» (далі – Урядовий контактний центр).

5. Основним завданням регіонального контактного центру є забезпечення належного розгляду органами виконавчої влади, Секретаріатом Кабінету Міністрів України, Офісом Президента України, державними колегіальними органами (далі – органи) звернень, що подаються громадянами, фізичними особами-підприємцями, підприємствами, установами, організаціями, органами місцевого самоврядування (далі – заявники) за допомогою цілодобової телефонної лінії регіонального контактного центру та через Інтернет.

6. Регіональний контактний центр відповідно до покладених на нього завдань:

1) забезпечує за допомогою програмно-технічного комплексу Єдиної системи:

прийняття звернень, які надійшли за допомогою засобів телефонного зв’язку та з використанням Інтернету;

реєстрацію звернень у Єдиній електронній базі даних звернень;

попередній розгляд звернень та передачу їх засобами програмно-технічного комплексу Єдиної системи на розгляд органам відповідно до компетенції;

надання необхідних роз’яснень та довідкової інформації у відповідь на звернення з питань, що не потребують розгляду органами;

2) проводить:

аналіз змісту звернень заявників та подає відповідну інформацію обласній державній адміністрації, Урядовому контактному центру;

моніторинг своєчасного розгляду звернень заявників органами та подає відповідну інформацію обласній державній адміністрації, Урядовому контактному центру;

моніторинг суспільно важливих проблем, для розв’язання яких необхідно невідкладно прийняти управлінське рішення, та подає відповідну інформацію Урядовому контактному центру;

3) здійснює обмін інформацією з Урядовим контактним центром щодо надходження звернень та стану їх розгляду;

4) надає на запит обласної державної адміністрації інформацію щодо звернень та результатів їх розгляду;

5) забезпечує взаємодію з посадовими особами обласної державної адміністрації, підприємств, установ та організацій, що згідно з компетенцією відповідальні за опрацювання порушених у зверненнях питань;

6) бере участь у проведенні опитувань заявників з питань, що мають важливе суспільне значення, які організує Урядовий контактний центр;

7) організовує інформування громадськості про роботу регіонального контактного центру через засоби масової інформації, вебсайт обласної державної адміністрації;

8) організовує відповідно до законодавства поширення соціальної реклами з питань, що належать до компетенції регіонального контактного центру.

7. Регіональний контактний центр має право:

1) передавати прийняті звернення органам відповідно до їх компетенції;

2) одержувати в установленому порядку від органів відповідно до їх компетенції інформацію про результати розгляду питань, порушених у зверненнях, роз’яснення щодо застосування норм законодавства та іншу інформацію, необхідну для виконання покладених на нього завдань.

8. Регіональний контактний центр очолює директор, який призначається на посаду і звільняється з посади головою обласної державної адміністрації.

9. Директор регіонального контактного центру:

1) здійснює керівництво діяльністю регіонального контактного центру, несе персональну відповідальність за виконання покладених на центр завдань, визначає розподіл обов’язків між своїми заступниками;

2) затверджує положення про структурні підрозділи і функціональні обов’язки працівників регіонального контактного центру;

3) видає у межах своєї компетенції накази, організовує і контролює їх виконання;

4) розпоряджається коштами регіонального контактного центру в межах затвердженого кошторису;

5) призначає на посаду і звільняє з посади працівників регіонального контактного центру в установленому законодавством порядку.

10. Утримання регіонального контактного центру здійснюється за рахунок коштів обласного бюджету та інших не заборонених законодавством джерел.

11. Регіональний контактний центр є юридичною особою, має самостійний баланс, рахунки в органах казначейства, печатку та бланк із своїм найменуванням.

_________________