The procedure for organizing personal reception of citizens by the chairman and deputy chairmen of the Regional State Administration

ОДЕСЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

Зареєстровано в

Головному управлінні юстиції

в Одеській області

“29” грудня 2014 р.

за № 17/1220

23.12.2014 № 1042/А-2014

Про затвердження Порядку організації особистого прийому громадян головою та заступниками голови Одеської обласної державної адміністрації

Відповідно до статті 40 Конституції України, статті 22 Закону України «Про звернення громадян», статті 41 Закону України «Про місцеві державні адміністрації», Указу Президента України від 07 лютого 2008 року №109/2008 «Про першочергові заходи щодо забезпечення реалізації та гарантування конституційного права на звернення до органів державної влади та органів місцевого самоврядування», з метою створення необхідних умов для реалізації громадянами конституційного права на звернення та належної організації особистого прийому громадян головою та заступниками голови Одеської обласної державної адміністрації:

1. Затвердити Порядок організації особистого прийому громадян головою та заступниками голови Одеської обласної державної адміністрації (додається).

2. Розпорядження набирає чинності з дня його офіційного опублікування у газеті «Одеські вісті».

Голова обласної

державної адміністрації І.П.Палиця

Зареєстровано в Головному управлінні юстиції в Одеській області “29” грудня 2014 р. за № 17/1220

Затверджено
розпорядження голови
обласної державної адміністрації
23.12.2014 № 1042/А-2014

ПОРЯДОК

організації особистого прийому громадян головою та заступниками голови Одеської обласної державної адміністрації

І. Загальні положення

1. Цей Порядок регламентує питання організації та проведення особистого прийому громадян, у тому числі особистого виїзного прийому громадян головою, першим заступником голови, заступником голови - керівником апарату та заступниками голови Одеської обласної державної адміністрації (далі – голова та заступники голови облдержадміністрації).

2. Посадові особи, що здійснюють прийом громадян, керуються Конституцією України, Законом України «Про звернення громадян», Указом Президента України від 07 лютого 2008 року № 109/2008 «Про першочергові заходи щодо забезпечення реалізації та гарантування конституційного права на звернення до органів державної влади та органів місцевого самоврядування», іншими нормативно-правовими актами України, а також цим Порядком.

3. Особистий прийом громадян проводиться з метою реалізації громадянами свого права на звернення та оперативного вирішення актуальних питань на основі якісного і своєчасного розгляду заяв, пропозицій і скарг громадян.

4. Особистий прийом громадян проводиться з питань, вирішення яких належить до повноважень Одеської обласної державної адміністрації.

ІІ. Організація і проведення особистого прийому громадян

1. Особистий прийом громадян проводиться у приймальні Одеської обласної державної адміністрації за адресою: м. Одеса, проспект Шевченка, 4, перший поверх.

2. Особистий прийом громадян проводиться за записом згідно з графіком, який затверджується окремим розпорядженням голови Одеської обласної державної адміністрації. Час прийому з 14:15 до 17:00.

3. Запис громадян на особистий прийом до голови та заступників голови облдержадміністрації здійснюється відділом роботи із зверненнями громадян апарату Одеської обласної державної адміністрації щоденно з 9:00 до 13:00, але не пізніше ніж за три робочі дні до проведення прийому за телефоном: 7189-486 або за адресою: м. Одеса, проспект Шевченка, 4, кабінет № 119.

4. Інформація про проведення особистого прийому громадян (місце прийому, необхідні документи, контактний телефон) розміщується в газеті «Одеські вісті», на офіційному сайті Одеської обласної державної адміністрації в мережі Інтернет, а також у приймальні Одеської обласної державної адміністрації в доступному для вільного огляду місці.

5. Рішення про запис на особистий прийом до голови та заступників голови облдержадміністрації приймається з урахуванням пункту 6 розділу ІІ цього Порядку.

6. Громадянинові може бути відмовлено у записі на особистий прийом до голови або заступників голови облдержадміністрації у випадках:

  1. якщо вирішення питання, в якому зацікавлений заявник, не належить до компетенції облдержадміністрації або посадової особи, яка здійснює особистий прийом з роз`ясненням, до якого органу або посадової особи заявник має право звернутись для його розгляду;
  2. коли звернення від одного і того ж громадянина з одного й того ж питання вже розглядалось на особистому прийомі та вирішено по суті;
  3. коли звернення з приводу оскарження рішення було подане з порушенням строків, визначених статтею 17 Закону України «Про звернення громадян»;
  4. звернення особи, визнаної судом недієздатною;
  5. якщо у письмовому зверненні про запис на особистий прийом не зазначено місце проживання або воно не підписане автором (авторами), а також якщо з нього неможливо встановити авторство.

У разі відмови у записі на особистий прийом громадянину обов'язково роз'яснюються її причини.

7. Забороняється відмова громадянинові в записі на особистий прийом з підстав ознак раси, кольору шкіри, політичних, релігійних та інших переконань, статі, етнічного та соціального походження, майнового стану, місця проживання, мовних або інших ознак.

8. При вирішенні питання щодо здійснення запису на особистий прийом до голови або заступників голови облдержадміністрації з'ясовується прізвище, ім'я, по батькові, місце проживання громадянина, зміст порушеного питання, до яких посадових осіб чи органів державної влади він звертався, і яке було прийняте рішення, визначається посадова особа чи орган державної влади, до компетенції яких належить вирішення питання. Вивчаються документи, інші матеріали, що подаються громадянами для обґрунтування своїх заяв (клопотань), скарг або пропозицій (зауважень).

Не допускається з'ясування відомостей про особу громадянина, що не стосуються його звернення.

9. Відомості про проведений запис на особистий прийом (список громадян та картки обліку із зазначенням прізвища, ім'я, по батькові, адреси проживання, змісту порушених питань) подаються відповідній посадовій особі, яка проводитиме прийом громадян, відділом роботи із зверненнями громадян апарату Одеської обласної державної адміністрації за день до особистого прийому.

10.Особистий прийом громадян ведеться в порядку черговості. У першочерговому порядку здійснюється прийом таких категорій громадян:

  1. жінок, яким присвоєно почесне звання України "Мати-героїня";
  2. інвалідів Великої Вітчизняної війни;
  3. героїв Соціалістичної Праці;
  4. героїв Радянського Союзу;
  5. героїв України.

11. Особистий прийом іноземних громадян та осіб без громадянства, які законно перебувають на території України, здійснюється на загальних підставах.

12. Якщо вирішити порушене питання безпосередньо під час особистого прийому неможливо, воно розглядається в тому самому порядку, що й письмове звернення. Про результати такого розгляду громадянинові на його бажання надається усна або письмова відповідь.

13. Під час проведення особистого прийому громадян можуть бути присутні їхні представники, повноваження яких оформлені в установленому законодавством порядку, та особи, які перебувають у родинних відносинах з цими громадянами. Присутність інших осіб під час проведення особистого прийому громадян не допускається.

14. При особистому прийомі громадянин пред'являє документ, що засвідчує його особу.

Представник громадянина пред'являє також довіреність, оформлену відповідно до вимог законодавства.

15. У випадку, коли порушене громадянином питання є очевидним і не вимагає додаткової перевірки, відповідь на звернення громадянину (у разі його згоди) може бути надано усно під час особистого прийому, про що обов'язково повинно бути внесено запис до картки обліку особистого прийому.

16. Подана громадянином на особистому прийомі письмова заява розглядається у порядку, встановленому законодавством.

17. Усі звернення громадян (усні чи письмові), що надійшли під час особистого прийому, реєструються у відділі роботи із зверненнями громадян апарату Одеської обласної державної адміністрації відповідно до Інструкції з діловодства за зверненнями громадян в органах державної влади і місцевого самоврядування, об'єднаннях громадян, на підприємствах, в установах, організаціях незалежно від форм власності, в засобах масової інформації, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 14 квітня 1997 року № 348, та надсилаються згідно з наданими дорученнями на розгляд до виконавців.

18. У разі, якщо особистий прийом громадян головою та заступниками голови облдержадміністрації не може відбутися через поважні причини, він може бути перенесений на інший день.

ІІІ. Особливості проведення виїзного особистого прийому громадян

1. Проведення виїзного особистого прийому громадян головою та заступниками голови облдержадміністрації у районах Одеської області здійснюється 2 рази на місяць згідно з графіком, який щоквартально затверджується окремим розпорядженням голови Одеської обласної державної адміністрації.

2. Голови районних державних адміністрацій Одеської області забезпечують розміщення інформації про проведення виїзного особистого прийому громадян (місце прийому, необхідні документи, контактний телефон) у місцевих засобах масової інформації та на офіційних сайтах районних державних адміністрацій у мережі Інтернет.

3. Організацію і проведення виїзного особистого прийому голови та заступників голови облдержадміністрації, у тому числі попередній запис громадян, забезпечують голови районних державних адміністрацій Одеської області.

Заступник голови-керівник апарату обласної державної адміністрації В.І.Кулаков