Provision on CCEO

ОДЕСЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

10.04.2012

№ 334/А-2012

Про утворення контактного центру Одеської області

Відповідно до статті 87 Цивільного кодексу України, Типового положення про контактний центр Автономної Республіки Крим, області, мм.Києва і Севастополя, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 18 січня 2012 року № 21 «Про затвердження Положення про Національну систему опрацювання звернень до органів виконавчої влади та Типового положення про контактний центр Автономної Республіки Крим, області, мм.Києва і Севастополя»:

утворити контактний центр Одеської області та затвердити Положення про нього (додається).

Голова
обласної державної адміністрації


Е.Л.Матвійчук

ЗАТВЕРДЖЕНО
Розпорядження голови
обласної державної адміністрації
10.04.2012 № 334/А-2012

ПОЛОЖЕННЯ
про контактний центр Одеської області

1. Контактний центр Одеської області (далі - контактний центр) є бюджетною установою, яка належить до сфери управління Одеської обласної державної адміністрації та є суб'єктом Національної системи опрацювання звернень до органів виконавчої влади (далі - Національна система).

2. Контактний центр у своїй діяльності керується Конституцією та законами України, актами Президента України і Кабінету Міністрів України, розпорядженнями голови обласної державної адміністрації.

3. Положення про контактний центр затверджується головою обласної державної адміністрації.

4. Методичне забезпечення діяльності контактного центру здійснює державна установа "Урядовий контактний центр" (далі - Урядовий контактний центр).

5. Основним завданням контактного центру є забезпечення оперативного розгляду органами виконавчої влади звернень, що подаються громадянами, підприємствами, установами та організаціями, фізичними особами - підприємцями, органами місцевого самоврядування (далі - заявники) за єдиним телефонним номером та через Інтернет.

6. Контактний центр відповідно до покладених на нього завдань:

6.1. Забезпечує за допомогою програмно-апаратного комплексу Національної системи:

приймання за єдиним телефонним номером та через Інтернет звернень заявників;

опрацювання отриманих звернень та їх надсилання на розгляд органам виконавчої влади відповідно до компетенції;

інформування та консультування заявників щодо норм законодавства та актуальних питань державної політики;

6.2. Проводить:

аналіз змісту звернень заявників та подає відповідну інформацію обласній державній адміністрації, Урядовому контактному центру;

моніторинг забезпечення своєчасного розгляду звернень заявників органами виконавчої влади та подає відповідну інформацію обласній державній адміністрації, Урядовому контактному центру;

моніторинг найважливіших соціально-економічних питань, що потребують невідкладного прийняття рішень, та подає відповідну інформацію обласній державній адміністрації, Урядовому контактному центру.

6.3. Здійснює обмін інформацією з Урядовим контактним центром щодо надходження звернень заявників та стану їх розгляду.

6.4. Надає на запит обласної державної адміністрацій інформацію щодо звернень заявників та результатів їх розгляду.

6.5. Забезпечує взаємодію з посадовими особами районних державних адміністрацій, що відповідальні за опрацювання звернень заявників.

6.6. Готує інформацію для формування інформаційно-пошукового довідника автоматизованої інформаційної бази звернень, пропозиції щодо його удосконалення та подає їх Урядовому контактному центру.

6.7. Організовує інформування громадськості про роботу контактного центру через засоби масової інформації, веб-сайт обласної державної адміністрацій.

6.8. Організовує відповідно до законодавства поширення соціальної реклами з питань, що належать до компетенції контактного центру.

7. Контактний центр має право:

7.1. Надсилати одержані звернення заявників органам виконавчої влади відповідно до їх компетенції.

7.2. Одержувати від органів виконавчої влади відповідно до їх компетенції інформацію про результати розгляду питань, порушених заявниками у зверненнях, роз'яснення щодо норм законодавства та іншу інформацію, необхідну для виконання покладених на нього завдань.

7.3. Скликати наради з питань, що належать до його компетенції.

8. Контактний центр під час виконання покладених на нього завдань взаємодіє з Урядовим контактним центром, органами виконавчої влади, а також підприємствами, установами, організаціями, органами місцевого самоврядування та громадянами.

9. Контактний центр очолює директор, який призначається на посаду і звільняється з посади головою обласної державної адміністрації.

10. Директор контактного центру:

10.1. Здійснює керівництво діяльністю контактного центру, несе персональну відповідальність за виконання покладених на контактний центр завдань, визначає розподіл обов'язків між своїми заступниками.

10.2. Затверджує положення про структурні підрозділи і функціональні обов'язки працівників контактного центру.

10.3. Видає у межах своєї компетенції накази, організовує і контролює їх виконання.

10.4. Розпоряджається коштами контактного центру в межах затвердженого кошторису.

10.5. Призначає на посаду і звільняє з посади працівників контактного центру.

11. Утримання контактного центру здійснюється за рахунок коштів обласного бюджету Одеської області.

12. Контактний центр є юридичною особою, має самостійний баланс, рахунки в органах Державного казначейства України, печатку та бланк зі своїм найменуванням.